ÜZLETI FELTÉTELEK

Közvetítő/Szolgáltató

Cégnév: Universal Consulting s.r.o., székhely:Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava, St.számjel 36340219, Adószám SK 2021910022, bejegyezve a Pozsonyi III. Városi bíróság cégjegyzékébe, cégformára utaló betűjel Sro, aktaszám 47503/B, kirendeltség és levelezési cím: Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, Tel.sz.: +421 32 7440174, Fax: +421 32 7432460 praca@universalconsulting.sk Web: www.universalconsulting.sk (a továbbiakban mint “közvetítő”)

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

(továbbiakban „ÁÜF”)

I. Cikkely

1.1 A közvetítő az Universal Consulting s.r.o. üzleti társaság, székhelye Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, iroda és levelezési cím (kirendeltség): Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, statisztikai számjele: 36340129, a (továbbiakban „közvetítő”) munkaközvetítő és tanácsadási szolgáltatások területén tevékenykedik.

1.2 Az etikus magatartás kulcsfontosságú társaságunk, ügyfeleink és az álláskeresők hosszú távú érdekei szempontjából.

1.3 A közvetítő jó hírneve és az összes érdekelt fél bizalma a közvetítő legfontosabb értékei közé tartozik.

1.4 A közvetítő érthető tájékoztatást nyújt a szolgáltatásairól és az álláskeresőknek maximális támogatását a magas szintű elégedettség fenntartása érdekében.

1.5 A közvetítőnek az álláskeresők felé kapcsolatos magatartása diszkrét, udvarias, mindenféle preferencia, előítélet vagy megkülönböztetés nélkül.

1.6 A közvetítő vállalja, hogy csak jogszerű üzleti módszereket alkalmaz. Ugyanakkor tiszteletben tartja a jelöltekkel szembeni kötelezettségeit az alkalmazandó jogszabályok szerint.

1.7 Az álláskereső, az ÁÜF céljaira egy olyan személy, kliens, jelentkező akivel a közvetítő Szerződéseket kötött, vagy egy olyan személy, amelynek a közvetítő partnerszervezetei más szerződéses kapcsolat alapján szolgáltatásokat nyújtanak (a továbbiakban álláskereső”).

II. Cikkely

Az ÁÜF érvényessége

2.1. Ezek az ÁÜF hatályosak a:

a) a foglalkoztatottságról szóló 2004. évi 5. Tv. § 25 (4) bekezdése értelmében az álláskereső és a közvetítő kötött külföldi munkavállalás közvetítéséről szóló megállapodás és szintén a § 51 Tv. 40/1964 törvény értelmében az álláskereső mint megrendelő és a közvetítő mint szolgáltató között kötött szerződés a tanácsadásról és szolgáltatásokról (a továbbiakban mint „Szerződések“) céljaira.

b) a közvetítő partnerszervezeteire, akikkel az álláskereső más szerződéses viszonyban áll, (mint a fent említett Szerződések) ahol a közvetítő partnerszrvezete az álláskeresővel, ill. megrendelővel szemben, mint szolgáltató lépnek fel. A következő társaságokról van szó: Universal Consulting Academy s.r.o., székhelye Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, statisztikai számjele: 46914153, Universal Consulting Services s.r.o., székhelye Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, statisztikai számjele 52802671, Universal Consulting Transport s.r.o., székhelye Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, statisztikai számjele 53552598, Universal Consulting Group s.r.o., székhelye Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, statisztikai számjele 54055555 és az Ő kirendeltségeik és értékesítési helyeik (a továbbiakban mint „Közvetítő partnerszervezetei“).

c) a szerződő felek jogainak és kötelezettségeinek céljából, a szerződés 2.1 a) pontja értelmében, amelyet az álláskeresővel a Közvetítő partnerszervezetei kötöttek.

Cikkely III.

Az álláskereső nyilvántartása a közvetítő adatbázisában

3.1 Az álláskereső, önkéntesen regisztrál a közvetítő társaságnál azzal a céllal, hogy munkát, idénymunkát vállaljon, tanfolyamon, tanulmányi programon vegyen részt vagy munkát végezzen külföldön (a továbbiakban „munka”). Az álláskereső teljes körű tájékoztatást kapott a regisztrálás feltételeiről, amelyekhez a közvetítő társaságnál történő regisztrálásával hozzájárul.

3.2 Az álláskereső megadja a közvetítőnek az összes információt a személyes adatokkal, végezettséggel, előző munka tapasztalatokkal, munkaigényeivel és más adatokkal kapcsolatban, amelyek szükségesek a munkaközvetítéshez.

3.3 Az álláskereső kijelenti, hogy teljes mértékben felel a közvetítőnek nyújtott adatok valóságtartalmáért, aktualitásáért és teljességéért. Ha a későbbiekben ezek az adatok helytelennek bizonyulnak és az álláskereső nem tudja elvégezni a közvetített munkát, viselnie kell mindazokat a következményeket és költségeket, amelyeket önmagának, a közvetítőnek és a megállapodás szerinti munkáltatónak okozott.

3.4 Az álláskereső vállalja, hogy 5 (szóban öt) napon belül a változást követően azonnal frissíti a munkavállalás céljából a közvetítőnek nyújtott adatokat. Főleg a telefonszám, e-mail cím, az állandó lakcím, vagy a levelezési címről van szó. Az álláskereső nem köteles a változásokról informálni, ha már nem szeretne munkát keresni vagy igénybe venni a közvetítő szolgáltatásait.

3.5 Az álláskereső kötelező érvénnyel kijelenti, hogy elmúlt 18 éves és teljes mértékben korlátozások nélkül cselekvőképes. Ellenkező esetben a közvetítő az álláskereső törvényes képviselőjével vagy meghatalmazott képviselőjével tárgyal a munkaközvetítésről mindaddig, amíg az álláskereső be nem tölti a 18. életévét.

3.6 Az álláskereső a közvetítővel kommunikálhat a (munkavállalás ügyintézési szakaszában, a külföldi munkavállalás során, vagy a munka befejezése után külföldön) meghatalmazott képviselője által (a továbbiakban „az álláskereső képviselője”). Az álláskereső képviselője kizárólag abban az esetben tárgyalhat a közvetítővel, ha felmutatja az írásbeli képviseleti meghatalmazást a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései értelmében. Amennyiben az álláskeresőt az álláskereső képviselője fogja képviselni, a közvetítő az első helyen mindig az álláskereső jogait fogja respektálni.

IV. Cikkely

A személyes adatok védelme

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)(a továbbiakban „GDPR”)a megfelelő intézkédések biztosítása érdekében, hogy a közvetítő összhagban legyen a GDPR, és a Tv. 18/2018 a személyes adatok védelméről és az egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel, a személyes adatok védelmére vonatkzozó általános tájékoztatási kötelezettség az ügyfelek számára a https://www.universalconsulting.hu/gdpr-informacios-kotelezettseg/ oldalon található.

V. Cikkely

Munkaviszony létrejötte

5.1 Ha a munkáltató munkaviszonyt létesít az álláskeresővel, a munkaadó munkaviszonyt igazoló dokumentumot állít ki neki, amely igazolja a munkaviszony létrejöttét. Ez a dokumentum lehet munkaszerződés vagy más dokumentum, amely elegendő a legális munkaviszonyhoz az adott országban, amely az ország törvényeiben van meghatározva. Ha az álláskereső egyetért a munkaviszony valamennyi feltételével, egyetértése jeléül aláírja a szükséges dokumentumokat és a megkötött szerződések értelmében munkába lép.

5.2 Ezt követően az álláskereső részére a külföldi munkavállalásról szóló megállapodás lesz kiállítva.

5.3 Az álláskereső megértette, hogy

a) az alkalmazásáról és a munkafeltételeiről szóló döntést a munkáltató, nem pedig a közvetítő hozza meg. A végső munkafelvételről nem a közvetítő dönt.

b) a munkajogviszony létrejöttét követően a közvetítő a továbbiakban nem avatkozik bele a kettőjük egyéb megállapodásaiba és a közvetítő nem felel a megállapodás betartásáért az álláskereső részéről a munkáltató felé ill. a munkáltató részéről az álláskereső felé.

5.4 A közvetítőnek joga van indokolt esetekben megszüntetni az együttműködést az álláskeresővel:

a) amennyiben a közvetítő arra az álláspontra helyezkedik, hogy nem képes munkát közvetíteni az álláskeresőnek

b) fontos információk birtokába jut az álláskereső tisztességtelen magatartásárólbecsületességéről amelyek kizárják a munkaközvetítést

c) ha az álláskereső megszegi az együttműködés üzleti feltételeit, vagy az álláskereső és közvetítő között kötöttSzerződésékben az egyeztetett feladatait, vagy más üzleti kapcsolatokat az álláskereső és a közvetítő partnerszervezetei között

d) ha az álláskereső nem fogja akceptálni és respektálni közvetítővel szembeni kötelezettségeit a Szerződésekből kifolyólag, illetve nem tartja tiszteletben a közvetítő üzletpolitikáját, amely az ÁÜF-ben van meghatározva.

5.5 Az álláskereső köteles a külföldre távozást megelőzően elintézni minden ügyet az egészségügyi és szociális biztosítónál és más hatóság előtt, amennyiben ez a kötelezettsége fennáll.

VI. Cikkely

Végső rendelkezések

6.1 Az álláskereső és a közvetítő ezennel vállalja, hogy a közvetítő által közvetített munka feltételei ezekben az ÁÜF vagy a Szerződésekben, és a közvetítő partnerszervezeteiről és más személyekről szerzett kapcsolatok, amelyek a közvetítő által voltak bemutatva és akikkel a közvetítő munkaközvetítés céljából működik együtt, a közvetítő üzleti titkát képzik (a továbbiakban „a közvetítő üzleti titka”). Kivételt a nyilvánosan hozzáférhető adatok képzik a közvetítőről.

6.2 Az álláskereső vállalja, hogy:

a) nem fogja közvetlenül sem közvetve felvenni a kapcsolatot a közvetítő partnerszervezeteivel és más személyekkel, amelyek a közvetítő által voltak bemutatva és akikkel a közvetítő munkaközvetítés céljából működik együtt, azzal a szándékkal, hogy megkerülje a közvetítőt és a vele szembeni kötelezettségeket

b/megőrzi és védeni fogja a közvetítő üzleti titkát főleg azzal, hogy a megszerzett elérhetőségeket és információkat a partnerszervezeteiről és munkaadókról, akikkel a közvetítő munkaközvetítés céljából működik együtt, nem osztja meg harmadik személlyel.

6.3 Ez a kötelezettség az álláskereső és a közvetítő közötti együttműködés lezárulását követően is fennáll. Ha az álláskereső megszegi a megegyezett kötelezettségeket a közvetítőnek joga van kártérítést igényelni az álláskeresőtől, amelyet magatartásával okozott

6.4 Az álláskereső vállalja, hogy az ÁÜF, valamint a közvetítővel megkötött egyéb Szerződések egy aláírt eredeti példányát elküldi a közvetítő kirendeltségének címére, mégpedig legkésőbb az aláírástól számított 5 (azaz öt) napon belül, amennyiben ezeket a dokumentumokat nem adja oda a közvetítőnek személyesen az aláíráskor.

6.5 A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a közvetítő a szolgáltatásait az álláskereső részére az 5/2004 sz. munkaerő-piaci szolgáltatásokról szóló törvény hatályos rendelkezései, valamint az 1964. évi 40. Tv.-Polgári Törvénykönyv és a többi Szlovákiában hatályos jogi rendelkezések alapján biztosítja.

A KÖZVETÍTŐ REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZATA

I. Cikkely

Bevezető rendelkezések

1.1. A közvetítő Universal Consulting s.r.o., székhelye Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, statisztikai számjele: 36340219mint munkaKözvetítő, tanácsadó és szolgáltató cég (a továbbiakban: „közvetítő”) az álláskeresők jogainak érvényesítésére és a hibás szolgáltatásokért viselt felelősségre vonatkozóan az alábbi reklamációs szabályzatot adja ki (a továbbiakban „közvetítő).

1.2. Ez a Reklamációs szabályzat az álláskeresőnek nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik a következők alapján:

a) a foglalkoztatottságról szóló 2004. évi 5. Tv. § 25 (4) bekezdése értelmében az álláskereső és a közvetítő kötött külföldi munkavállalás közvetítéséről szóló megállapodás

b) szintén a § 51 Tv. 40/1964 törvény értelmében az álláskereső mint megrendelő és a közvetítő mint szolgáltató között kötött szerződés a tanácsadásról és szolgáltatásokról (a továbbiakban mint „Szerződések“)

1.3 A jelen reklamációs szabályzat a közvetítő partnerszervezetei által az álláskeresőnek nyújtott szolgáltatásokra is érvényes, akik szintén a Szerződések alapján nyújtják szolgáltatásaikat az álláskeresőnek. A következő társaságokról van szó: Universal Consulting Academy s.r.o., székhelye: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, statisztikai számjele: 46914153, Universal Consulting Services s.r.o., székhelye Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, statisztikai számjele 52802671 és Universal Consulting Transport s.r.o., székhelye Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, statisztikai számjele 53552598, Universal Consulting Group s.r.o., székhelye Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, statisztikai számjele 54055555 és az Ő kirendeltségeik és értékesítési helyeik (a továbbiakban „a közvetítő partnerszervezetei”).

1.4 Az álláskereső a jelen reklamációs szabályzat céljaira olyan személy, akivel a közvetítő vagy közvetítő partnerszervezetei Szerződést kötöttek.

1.5 Nem minősül reklamációnak:

a) az álláskereső által benyújtott reklamáció, amely a munkaadó kötelezettségszegése ellen irányul ill. olyan panasz, amely a munkajogviszony ügyében van beadva. Az álláskereső informálva volt, hogy a munkajog-viszony létrejöttével az álláskereső és a munkaadó között, a közvetítő a továbbiakban nem avatkozik bele a kettőjük egyéb megállapodásaiba és a közvetítő nem felel a megállapodás betartásáért az álláskereső részéről a munkáltató felé ill. a munkáltató részéről az álláskereső felé. A közvetítő azonban közreműködhet az álláskereső megalapozott reklamációja esetén a munkáltatóval, erre az esetre azonban a jelen reklamációs szabályzat nem vonatkozik.

b) az álláskereső által benyújtott reklamáció, amely olyan szolgáltatások ill. információk, tanácsadás felé irányul, amelyeket a közvetítő ingyen biztosított az álláskeresőnek.

c) a közvetítő üzleti partnerének benyújtása, vagy az álláskeresőnek ha a közvetítő a szolgáltatásait mint üzleti társaság nyújtja, a 1991. évi 513 Tv. rendelkezései szerint, tehát más szolgáltatásokat, mint azokat amelyeket a közvetítő Szerződések alapján biztosított.

II. Cikkely

A reklamáció benyújtásának feltételei

2.1 Az álláskereső köteles haladéktalanul benyújtani a reklamációra vonatkozó javaslatot, hogy megállapodás születhessen a jóvátételről. A reklamáció érvényesítése a közvetített munkavégzés vagy szolgáltatás nyújtásának helyén lehetővé teszi a hiba azonnali elhárítását, míg az idő elteltével egyre nehezebbé válik a bizonyítás és az objektív megítélés, és ezzel együtt a reklamáció szabályszerű intézésének lehetősége is.

2.2 A közvetítő által nyújtott szolgáltatások hibája esetén az álláskereső köteles:

a) a nyilvánvaló hibáról értesíteni a közvetítőt legkésőbb a szolgáltatás igénybe vétele során, amennyiben a szolgáltatás igénybe vétele során már nyilvánvalóvá válik a hibás teljesítés.

b) a szolgáltatások egyéb hibáival kapcsolatos reklamációt az álláskereső legkésőbb 5 (szóban öt) nappal a szolgáltatás igénybe vételének napját követően érvényesítheti a közvetítővel szemben.

2.3 A reklamációt az álláskeresőnek jogában áll benyújtani a közvetítőnél:

a) írásban, a közvetítő levelezési címére, amely a reklamációs szabályzat fejlécében található vagy

b) e-mailben, a közvetítő e-mail címére praca@universalconsulting.sk vagy

c) személyesen, a közvetítő által meghatalmazott személynél a szolgáltatások átnyújtásánal, ha az álláskereső nyilvánvaló hibát reklamál vagy

d) telefonon, a közvetítő weboldalán www.universalconsulting.hu található telefonszámon. A telefonon benyújtott reklamáció esetében, az álláskeresőnek kötelessége megerősíteni ezt a reklamációt a közvetítőnek írásban vagy e- mailben, 3 (szóban három) napig a telefonhívást követően. Ellenkező esetben a reklamáció nem minősül megfelelően benyújtottnak. A szolgáltatások biztosítása után, az álláskereső megkapja a közvetítőtől a meghatalmazott személyre a kapcsolatot, akivel a reklamáció esetében kell felvenni a kapcsolatot.

2.4 A reklamáció tartalma

A reklamációnak tartalmaznia kell azon szolgáltatás azonosításához szükséges adatokat, amelyeket hibásan vagy egyáltalán nem biztosítottak. Az azonosíthatóság azon alapul, hogy az álláskereső feltünteti:

a, milyen szolgáltatást vett igénybe a közvetítőtől

b, mikor került sor a szolgáltatás igénybe vételére

c, a hibás szolgáltatás leírása vagy adat arra vonatkozóan, hogy egyáltalán nem került sor a szolgáltatásra

d, továbbá azt, hogy az álláskereső milyen javító intézkedést igényel

2.5 Az álláskereső kötelességei

Az álláskereső köteles együttműködni a reklamáció intézése során, elsősorban pótolni a szükséges tényeket, tájékoztatást és magyarázatot adni, bemutatni a tényleges helyzetet igazoló okiratokat.

2.6 A reklamáció intézésének határideje

a) Abban az esetben, ha a reklamációt még a munkavégzés helyén való jelenlét során érvényesítik, a közvetítő a reklamáció bejelentését követő 5 (szóban öt) napon belül haladéktalanul intézkedik.

b) Egyéb esetekben a reklamáció legkésőbb az érvényesítés napjától számított 30 napon belül kerül elintézésre, amennyiben az álláskereső a közvetítővel nem állapodik meg más határidőben.

III. Cikkely

Végső és közös rendelkezések

3.1 A jelen reklamációs szabályzat 2021.11.01-től hatályos.

3.2. Az ÁÜF és a Reklamációs szabályzat érvényes változata az álláskereső részére az internetes oldalunkon áll rendelkezésre: www.universalconsulting.hu

3.3 A jelen ÁÜF 2021. 11. 01-től hatályos.

3.4. Az álláskereső ezennel kijelenti, hogy az ÁÜF és Reklamációs szabályzatot elolvasta és megértette.