HOZZÁJÁRULÁS A SZEMÉLYES ADATOK MARKETING CÉLÚ KEZELÉSÉHEZ

Az űrlap elküldésével hozzájárulok, az üzemeltető Universal Consulting s.r.o., székhelye: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, cég azonosító: 36340219, bejegyze a Pozsonyi III. Városi bíroság cégjegyzékébe, cégformára utaló betűjel Sro, aktaszám 47503/B (a továbbiakban: “üzemeltető”) a 6. cikk. 1 levél a) és 7. cikk. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) értelmében a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, amely hatályon kívül helyezi a 95/46/ES irányelvet ( Általános adatvédelmi rendelet) a személyes adataim kezeléséhez

  • céljára: az üzemeltetőről áru-, szolgáltatásajánlattal kapcsolatos tájékoztatás és a különböző akciókról, eseményekről, hírekről szóló egyéb információk ún. hírleveleket az érintett által megadott e-mail címre;

  • terjedelemben: vezeték- és keresztnév, lakóhely, e-mail cím;

  • időtartamra: a jóváhagyástól számított 3 év.

A személyes adatok kezeléséhez való jelen hozzájárulás az én akaratom önkéntes, konkrét, tájékozott és egyértelmű kifejezése. Tájékoztattva voltam, hogy azon időszak lejárta után, amelyre e hozzájárulást megadtam, ill a törlést követően a személyes adataimat mechanikusan megsemmisíttik és semmilyen adatbázisban nem kezelik tovább.

A hozzájárulás megadása előtt a következő tényekről kaptam tájékoztatást:

  1. a személyes adataimat nem adják át címzetteknek
  2. személyes adataimat, amelyek megadása önkéntes, a hozzájárulás érvényességi ideje alatt megőrzik, és a beszerzésük céljától eltérő célra nem kezelik
  3. mint érintett jogosult vagyok arra, hogy az üzemeltetőtől hozzáférést kérjek a rám vonatkozó személyes adataimhoz, jogom van azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, vagy az adatkezelés korlátozásához, jogom van tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint az adathordozhatósághoz való jog.
  4. indokolt esetben, mint érintett, jogom van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala

  5. tudomásul veszem, hogy személyes adataim harmadik országba történő, határokon átnyúló továbbítására nem kerül sor
  6. tudomásul veszem, hogy nincs automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is.

Jogom van a hozzájárulást bármikor visszavonni, még a hozzájárulás megadásának időtartamának lejárta előtt is. E jogommal élhetek e-mailben, telefonon vagy a lenti elérhetőségeken a „GDPR” szöveggel ellátott, ajánlott levélben küldött írásbeli kérelemmel.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét annak visszavonása előtt.

További információk a személyes adatok társaságunk általi feldolgozásának elveiről itt