NYILATKOZAT A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

Az üzemeltető tájékoztatási kötelezettsége

(továbbiakban mint „SZAV elve“)

a 13. cikk alapján a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szaba áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban Rendelet” összhangban a személyes adatok védelméröl szóló § 19. törvény 18/2018 tk. (továbbiakban törvény”)

 

 ÜZEMELTETŐ:

Cégnév: Universal Consulting s.r.o.

Székhely: Ružová dolina 6 821 08 Bratislava

Cégjegyzék szám: 36340219

zapísaný v ORSR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47503/B

Az üzemeltető elérhetősége:

Kapcsolattartó személy: Lucia Henčelová

Tel. szám.:+421 32 744 01 74

E-mail cím: gdpr@universalconsulting.sk

Székhely: Ružová dolina 6 821 08 Bratislava

Az érintett személyek jogai

Érintett az a természetes személy, akinek személyes adatait kezeljük, különösen, de nem kizárólagosan az alkalmazottak és az ügyfelek. Azon érintettek, akikről információs rendszereinkben meghatározott célból személyes adatokat kezelünk, olyan jogokkal rendelkeznek, amelyeket írásban vagy elektronikus úton gyakorolhatnak az üzemeltető kapcsolattartójánál. Az érintett személy TE vagy.

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga

azaz joga van ahhoz, hogy az illetékestől visszaigazolást kapjon arra vonatkozóan, hogy a jogát gyakorló érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, valamint az ilyen adatokhoz való hozzáférés joga. Érintettként jogosult tájékoztatást kapni: az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriájáról, a címzettek köréről, az adatkezelés és a megőrzési időről, az egyes automatikus adatkezelések előrehaladásáról, vagy az ilyen adatkezelés következményeiről, stb. (a rendelet 15. cikke). Adatkezelőként jogunkban áll minden megfelelő intézkedést megtenni a hozzáférést kérő érintett személyazonosságának ellenőrzésére, különösen az online szolgáltatásokkal és azonosítókkal kapcsolatban. Az érintett kérelmére az adatkezelő igazolást ad ki arról, hogy az érintett rá vonatkozó személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az adatkezelő ezeket az adatokat feldolgozza, kérésére másolatot ad ki az érintett személyes adatairól. Az első példány kiadása ingyenes. A természetes személy által igényelt további másolatokért az üzemeltető a másolat kiadásával kapcsolatban felmerülő adminisztrációs költségeinek megfelelő díjat számít fel. Ha valaki elektronikus úton kér tájékoztatást, azt – ha másként nem kéri – az általánosan használt elektronikus formában, e-mailben kapja meg.

Az adatkezelés korlátozásának joga

akkor alkalmazható, ha érintettként a rendelet 18. cikk (67) preambulumbekezdése értelmében vitatja a személyes adatok és egyéb adatok pontosságát azáltal, hogy kiválasztott személyes adatokat ideiglenesen áthelyez egy másik adatkezelési rendszerbe, megtagadja a felhasználóktól a kiválasztott személyes adatokhoz való hozzáférést vagy ideiglenes feldolgozás eltávolítása.

Jávítási jog

ha az üzemeltető téves személyes adatot rögzít róla. Ugyanakkor az érintett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére. Az Üzemeltető a személyes adatokat az érintett kérését követően haladéktalanul helyesbíti vagy kiegészíti.

Törlési jog

A rá vonatkozó személyes adatok “elfelejtése”. Az érintett ezen jogát azonban jellegéből és súlyából adódóan egyéb előfeltételek szabása korlátozza, pl. az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat az érintett e jogának gyakorlását követően, ha az alábbi feltételek bármelyike ​​teljesül: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, amely alapján az adatkezelésre sor kerül; c) az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a törlés oka a Szlovák Köztársaságot kötő törvény, külön rendelet vagy nemzetközi szerződés kötelezettségének teljesítése, vagy f) a személyes adatok 16 éven aluli személynek nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal összefüggésben jutottak hozzá.

Az érintett nem jogosult a személyes adatok törlésére, feltéve, hogy azok kezelése szükséges: a) a véleménynyilvánításhoz és a tájékoztatáshoz való jogának gyakorlásához; b) a Szlovák Köztársaságot terhelő törvény, külön rendelet vagy nemzetközi megállapodás szerinti kötelezettség teljesítése, vagy az üzemeltetőre bízott közérdekből vagy közhatalom gyakorlása során végzett feladat teljesítése; c) a közegészségügy területén közérdekből; d) közérdekű archiválási, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokra, ha a törlési jog valószínűleg megakadályozza vagy súlyosan akadályozza az ilyen adatkezelés céljainak elérését; vagy e) jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére. Az üzemeltető az adatkezelő kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettek személyes adatait, miután megítélte, hogy az érintett kérelme indokolt.

Az eljárás kezdeményezéséhez való jog

Az érintett jogosult eljárást kezdeményezni a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalánál, ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatok védelméhez fűződő jogait megsértették.

A tiltakozás joga

Az érintettnek jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen sajátos helyzetével kapcsolatos okokból. Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen az alábbiak alapján: a) a közérdekből vagy közhatalom gyakorlása során végzett feladatok ellátásának jogcíme alapján, vagy az adatkezelő jogos érdekének jogcíme alapján; b) személyes adatok közvetlen marketing célú kezelése; c) tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célú feldolgozás. A beérkezett kifogást időben megvizsgáljuk. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy a személyes adatok kezeléséhez olyan szükséges jogos érdekek állnak fenn, amelyek felülmúlják az érintett jogait vagy érdekeit, vagy a jogi igény indokait.

Személyes adatok továbbításához való jog

Ön mint érintett jogosult arra, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat egy másik adatkezelőnek átadja szokásosan használható és géppel olvasható formátumban, feltéve, hogy a személyes adatokat az érintett hozzájárulásával vagy szerződésével szerezte, és automatizált eszközökkel dolgozzák fel.

További információk:

A személyes adatok kezelésének célja az, hogy az adatkezelő az érintettek személyes adatait az információs rendszerekben konkrétan meghatározott jogalapokon kezelje. A személyes adatok bármely feldolgozása meghatározott jogalapon, meghatározott, jogos és kifejezett célból történik.

Az Ön személyes adatai védelmének maximalizálása érdekében mi, mint Üzemeltető megtettük a megfelelő személyi, szervezési és technikai intézkedéseket. Célunk a megelőzés, ill. csökkenti a személyes adatok kiszivárogtatásának, visszaélésnek, nyilvánosságra hozatalának vagy egyéb felhasználásának kockázatát.

Ha olyan esemény következik be, amely valószínűleg nagy kockázatot jelent a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Önnel, mint érintettet személyel, azonnal felvesszük a kapcsolatot (a rendelet 34. cikke).

-A Rendeletben, valamint a törvényben meghatározott személyes adatok kezelési elveinek, így különösen a személyes adatok minimalizálási elveinek megőrzése érdekében Öntől, mint érintettől csak azokat a személyes adatokat kérjük, amelyek jogszabályi vagy szerződéses követelményei teljesítik feldolgozásuk célját. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen, a szerződéskötéshez szükséges kötelező adatok megadásának elmulasztása a szerződéses jogviszony meghiúsulását vonhatja maga után.

Az adatkezelés céljai, jogalapja, címzettek kategóriái, megőrzési időszak, információk a határokon átnyúló adattovábbításról, az érintettek kategóriái és az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, információs rendszerek szerinti bontásban:

Kapcsolatfelvételi űrlap

A személyes adatok kezélésenek célja

A szóban forgó információs rendszerben az üzemeltetőt megkereső természetes személyek személyes adatait a társaság honlapján elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kezeljük. Az üzemeltető az adatokat válaszadás és az adott személlyel való későbbi kommunikáció céljából kezeli.

Jogalap

6. cikk 1 levél b) az ún szerződéskötést megelőző kapcsolatok: az adatkezelés az érintett kérelmére szükséges a szerződéskötést megelőző intézkedések megtételéhez

Címzettek kategóriái

felhamtamazott alkalmazottak

jogász

A személyes adatok törlésének határideje

Közvetlenül a kommunikációs és a szerződéskötést megelőző kapcsolatok megszűnésekor. Szerződéskötés esetén az üzemeltető a természetes személy személyes adatait más információs rendszerben kezeli. A szerződés megkötésének elmulasztása esetén az Üzemeltető a kommunikáció befejezésétől és a tárgyalási folyamat kimutatható végétől haladéktalanul likvidálja a személyes adatokat.

Az érintett személyek kategóriái

Természtes személyek, akik a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megkeresték az üzemeltetőt

Információ az automatizált döntéshozatal meglétéről, beleértve a profilalkotást is– Nem zajlik

A személyes adatok határokon átnyúló átvitele– Nem zajlik